สารบัญการเรียนรู้ ArtCam 

สำหรับประยุกต์การออกแบบแม่พิมพ์เหยื่อยาง และ แม่พิมพ์เหยื่อตกปลาแบบต่างๆ

 

 • 1.บทนำ (Introduction)

 

   • ภาพรวมของ ArtCAM (Overview of ArtCAM)
   • เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ (Basics of Mold Design)

 

 • 2.การเตรียมโมเดล (Preparing the Model)

 

   • เปิดไฟล์และการตั้งค่าเบื้องต้น (Opening Files and Initial Settings)
   • การนำเข้าภาพ (Importing Images)

 

 • 3.การสร้างเวกเตอร์สำหรับการออกแบบ (Creating Vectors for Design)

 

   • การวาดเวกเตอร์ (Drawing Vectors)
   • การปรับแต่งเวกเตอร์ (Editing Vectors)

 

 • 4.การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (3D Modelling)

 

   • การสร้างรูปแบบจากเวกเตอร์ (Creating a Relief from Vectors)
   • การใช้ภาพบิตแมปเพื่อสร้างรูปแบบ (Creating a Relief from a Bitmap)
   • การปรับแต่งรูปแบบด้วยเครื่องมือปั้น (Sculpting the Relief)

 

 • 5.การออกแบบรูปแบบแม่พิมพ์ (Designing Mold Patterns)  
 • การสร้างรูปแบบสำหรับเหยื่อตกปลา (Creating Patterns for Fishing Lures) 
 • 6.การประยุกต์ใช้เทคนิค Swept Profiles (Applying Swept Profiles Techniques) 
   • การสร้างโปรไฟล์โดยใช้การเส้นทางขับขี่ (Creating Profiles with Drive Curves)
   • การปั้นรูปทรงแบบหมุน (Spun Shape Creation) 
 • 7.การเพิ่มรายละเอียดให้กับรูปแบบ (Adding Details to the Model) 
   • การใช้ Texture ในการเพิ่มผิวสัมผัส (Using Textures to Add Surface Details)
   • การสร้างการตัดส่วนที่สูงขึ้น (Creating Elevated Cuts) 
 • 8.การสร้างแบบจำลองจากภาพถ่าย (Modelling from Photographs) 
  • การนำเข้าและปรับขนาดภาพถ่าย (Importing and Scaling Photographs)
  • การตัดส่วนและสร้างรายละเอียดจากภาพถ่าย (Segmenting and Detailing from Photographs)
 • 9.การสร้างแม่พิมพ์เหยื่อตกปลา (Creating Fishing Lure Molds)
  • การออกแบบเหยื่อตกปลา (Designing Fishing Lures)
  • การสร้างแม่พิมพ์และเตรียมสำหรับการผลิต (Creating Molds and Preparing for CNC Machine) 

สารบัญการเรียนรู้ด้วย ArtCAM ภาพรวมของ ArtCAM
อธิบายโดยรวมเกี่ยวกับฟีเจอร์และเครื่องมือที่มีใน ArtCAM

 

 • การสร้างโมเดล 3 มิติ 
  • การเตรียมโมเดล
  • การสร้างReliefจากเวกเตอร์
  • การสร้างReliefจากบิตแมป
  • การใช้ Face Wizard
  • การใช้ Swept Profiles
  • การสร้างและใช้งาน 3D Blend และ 3D Clipart
  • การใช้งาน Texturing
  • การทำสำเนา และ วางRelief
  • การปรับแต่งReliefด้วยการแกะสลักแบบโต้ตอบ (Interactive Sculpting)
  • การใช้งาน Scanning และอื่นๆ 
 • การจัดการและการกัดด้วยเครื่อง CNC 
  • การเตรียมโมเดลสำหรับการกัด
  • การกัดRelief
  • การกัดลักษณะเฉพาะ (Feature Machining) 
 • การสร้างโมเดล 2/2½ มิติ 
  • การสร้างเฟรมงาน
  • การนำเข้าเวกเตอร์
  • การจัดการข้อความเวกเตอร์
 • การใช้งาน Nesting Vectors
 • การสร้าง Bridging
 • การประยุกต์ใช้งานฟีเจอร์พิเศษของ ArtCAM 
  • การออกแบบงานศิลปะสำหรับการกัด
  • การใช้งาน Smart Engraving
  • การสร้างการออกแบบงานเครื่องประดับ
  • การใช้งาน ISO-FORM Lettering 
 • การสร้างและจัดการ Toolpaths 
  • การวางแผนและการสร้างเส้นทางเครื่องมือ
  • การกำหนดลำดับการกัด
  • การปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับเส้นทางเครื่องมือต่างๆ 
 • การทำงานร่วมกับไฟล์ภาพและรูปทรง 
  • การนำเข้าและการปรับขนาดภาพ
  • การแปลงภาพเป็นเวกเตอร์
  • การจัดการรูปทรงสำหรับการสร้างRelief 
 • การสร้างรายละเอียดงานและการประดิษฐ์ 
  • การสร้างรายละเอียดทางเทคนิค
  • การใช้งานคำสั่งการสร้างเส้นขอบและการแกะสลัก 
 • การปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม 
  • การใช้งานเครื่องมือสำหรับการเพิ่มลวดลายและข้อความ
  • การจัดการพื้นผิวและลักษณะของRelief 
 • การออกแบบเพื่อการผลิต 
  • การตั้งค่าการกัดสำหรับการผลิตจำนวนมาก
  • การประยุกต์ใช้งาน ArtCAM สำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ 
 • การสร้างและจัดการแบบจำลองสำหรับเหยื่อตกปลา 
  • การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเหยื่อตกปลา
  • การเลือกวัสดุและการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการกัด
  • การจัดการกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกัด 

        การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง

 • การวิเคราะห์และการปรับปรุงรูปแบบการกัด
 • การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงในการสร้าง Relief และแม่พิมพ์ 

         การตรวจสอบและการแก้ไขก่อนการผลิต

 • การตรวจสอบการออกแบบก่อนการกัด
 • การทดลองกัดบนวัสดุจำลองเพื่อเช็ครายละเอียด 

        การสรุปและการนำไปประยุกต์

 • การรวบรวมและการวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามผลที่ได้
 • การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการอื่น

 

ในการออกแบบแม่พิมพ์ที่ใช้ ArtCAM, การสร้างเวกเตอร์เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะกำหนดรูปทรงและรายละเอียดของแม่พิมพ์ที่จะถูกกัดออกมาจากเครื่อง CNC. การเขียนเวกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาถึงความละเอียด, ความแม่นยำ, และ วิธีที่เครื่องมือกัดจะติดตามเส้นทางเหล่านั้นบนวัสดุ

การเขียนเวกเตอร์และการจัดการ Toolpath สำหรับการกัดงาน

 

 • 1.พื้นฐานการเขียนเวกเตอร์สำหรับการกัด CNC

 

   • การสร้างเวกเตอร์พื้นฐาน:การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น polyline, arcs และ circles
   • พื้นฐานการวาดเวกเตอร์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น บรรทัด วงกลม โค้ง เป็นต้น
   • การนำเข้าและการแปลงภาพเป็นเวกเตอร์
   • การแก้ไขเวกเตอร์: node editing, smoothing และ shaping
   • การประยุกต์ใช้ layers และ grouping เพื่อจัดการเวกเตอร์อย่างมีระเบียบ

 

 •  
 • 2.การสร้างเวกเตอร์รายละเอียดสูงสำหรับแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน

 

  • การใช้งานเครื่องมือ advance vector สำหรับการสร้างลายละเอียด
  • การจัดการกับ Bezier curves สำหรับการสร้างเส้นโค้งที่แม่นยำ
  • การใช้ Texturing tool และ sculpting tools เพื่อเพิ่ม texture ในเวกเตอร์

 

 

 • 3.การตรวจสอบและการแก้ไขเวกเตอร์ก่อนการผลิต

 

  • การตรวจสอบการทับซ้อนและการประสานงานของเวกเตอร์
  • การปรับเส้นทางเครื่องมือกัด (toolpaths) เพื่อความเหมาะสมกับการกัดแม่พิมพ์
  • การใช้ Simulation mode ใน ArtCAM เพื่อทดสอบว่าเวกเตอร์ที่สร้างจะถูกกัดออกมาอย่างไร

 

 

 • 4.การใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงของ ArtCAM ในการเขียนเวกเตอร์

 

  • การใช้งาน Vector Doctor สำหรับการตรวจสอบและการแก้ไขอัตโนมัติ
  • การสร้างเวกเตอร์ด้วยการใช้งานอัตโนมัติ
                 *******************************************เวบไซต์หลัก

https://www.panmaneecnc.com

แนะนำ การเข้าเยี่ยมชม และ หาข้อมูล ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

line ID :panmaneecnc
 

 แนะนำเรื่อง การใช้เทคนิค Texture Flow ใน ArtCAM 2017

 

จุดประสงค์: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและแนะนำเรื่องการปูผิวงานหรือ Texture Flow ในซอฟต์แวร์ ArtCAM 2017 โดยอธิบายว่ามันคืออะไร วิธีการใช้งาน และเหตุผลที่ควรใช้ Texture Flow ในการออกแบบงานของคุณ

เริ่มต้น: ArtCAM 2017 เป็นซอฟต์แวร์ที่นำเสนอความสามารถในการออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติอย่างครบวงจรสำหรับงานแกะสลัก งานแก้ว หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการความละเอียดและความสวยงามในการสร้างงาน. Texture Flow เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้คุณสามารถใส่รายละเอียดที่ซับซ้อนลงในงานของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยประมาณถึงการประยุกต์ใช้และเหตุผลที่ควรใช้ Texture Flow ในงานของคุณ

Texture Flow คือ อะไร : Texture Flow เป็นเทคนิคใน ArtCAM 2017 ที่ช่วยให้คุณสามารถใส่รายละเอียดหรือลวดลายลงในพื้นผิวของวัตถุ หรืองานศิลปะของคุณได้อย่างแม่นยำ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้งานของคุณดูมีความลึกและรายละเอียดมากขึ้น โดยไม่ต้องสร้างโมเดลที่มีจำนวนพอยน์ต์มากเกินไป นอกจากนี้ Texture Flow ยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมการกระจายของลายละเอียดได้อย่างอิสระ และปรับแต่งพื้นผิวให้เหมาะสมกับงานของคุณ

วิธีการใช้ Texture Flow:

 1. เลือกวัตถุหรือพื้นผิวที่คุณต้องการใส่ Texture Flow ลงไป
 2. เปิดเทคนิค Texture Flow จากเมนูหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คุณตั้งค่าและปรับแต่ง Texture Flow ตามความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึงการเลือกรูปแบบลายละเอียด ขนาด การกระจาย และอื่น ๆ
 4. หลังจากการปรับแต่ง Texture Flow เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานได้ในระหว่างกระบวนการออกแบบ
 5. บันทึกงานของคุณหลังจากที่คุณเสร็จสิ้น Texture Flow ตามที่คุณต้องการ

เหตุผลที่ควรใช้ Texture Flow:

 1. การประหยัดเวลา: การใช้ Texture Flow ช่วยลดเวลาในการสร้างรายละเอียดของงาน โดยไม่ต้องสร้างโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้น
 2. ความสวยงาม: Texture Flow ช่วยให้งานของคุณดูมีความลึกและมีรายละเอียดที่สวยงามมากขึ้น
 3. ความหลากหลาย: คุณสามารถสร้างลายละเอียดที่หลากหลายและปรับแต่งได้อย่างอิสระ
 4. ประหยัดทรัพยากร: การใช้ Texture Flow ช่วยประหยัดทรัพยากรคอมพิวเตอร์และพื้นที่จัดเก็บโปรเจ็กต์

ในสรุป, Texture Flow เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการออกแบบงานใน ArtCAM 2017 โดยช่วยเพิ่มความละเอียดและความสวยงามให้กับงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โปรดทราบว่าควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนี้และทดลองใช้งานเพื่อเข้าใจและนำมาใช้ในงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบของคุณ

วีดีโอนี้จะมีคำอธิบายและการแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน Texture Flow ในซอฟต์แวร์ ArtCAM 2017 และคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่ง Texture Flow ให้เหมาะกับงานของคุณให้มีความสวยงามและลึกลับขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ผ่านวีดีโอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าใจและฝึกทักษะ และการดูวีดีโอที่แนบมากับบทความนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการใช้งาน Texture Flow ใน ArtCAM 2017 และสามารถปรับใช้ในงานออกแบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีที่ถูกต้องและเป็นระบบ

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนำที่สำคัญ : การฝึกทักษะในการใช้ Texture Flow ใน ArtCAM 2017

การฝึกทักษะในการใช้งาน Texture Flow ใน ArtCAM 2017 เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการออกแบบและสร้างงานศิลปะหรืองานอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดและความสวยงาม ดังนั้นนี่คือข้อแนะนำที่สำคัญเมื่อต้องการเรียนรู้และปฏิบัติในการใช้งาน Texture Flow:

 1. ศึกษาและเรียนรู้เบื้องต้น: เริ่มต้นด้วยการศึกษาคู่มือหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ArtCAM 2017 และฟีเจอร์ Texture Flow ในซอฟต์แวร์นี้ ทำความเข้าใจถึงพื้นฐานและการใช้งานเบื้องต้นของ Texture Flow.

 2. ทดลองทำโปรเจ็กต์ง่าย ๆ: เริ่มต้นด้วยโปรเจ็กต์ง่ายที่ไม่ซับซ้อนมาก เช่นการสร้างแผ่นราบและลอกลายละเอียดโดยใช้ Texture Flow แบบพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้คุณมีโอกาสทดลองและเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องมีความกังวลในความซับซ้อนของงาน.

 3. ดูวิดีโอและคอร์สออนไลน์: มีหลายวิดีโอและคอร์สออนไลน์ที่มีให้บนอินเทอร์เน็ตที่สอนเกี่ยวกับการใช้งาน Texture Flow ใน ArtCAM 2017 ให้คุณได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติ.

 4. ทดลองสร้างโปรเจ็กต์จริง: หลังจากที่คุณได้รู้ความพื้นฐานและฝึกทักษะอย่างเพียงพอ ลองสร้างโปรเจ็กต์จริงที่ต้องการการใช้งาน Texture Flow ในงานของคุณ เริ่มจากงานที่ไม่ซับซ้อนมาก และค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนของงานเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจ.

 5. ยึดมั่นและรักษาการฝึกฝน: จำไว้ว่าความเชี่ยวชาญไม่เกิดขึ้นในคราวเดียว คุณจำเป็นต้องลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการใช้งาน Texture Flow ใน ArtCAM 2017.

 6. หาคำปรึกษาและแบ่งปันความรู้: หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ ArtCAM 2017 เพื่อรับคำแนะนำและแบ่งปันความรู้กับผู้อื่น.

 7. ทดลองสร้างงานที่ซับซ้อนมากขึ้น: เมื่อคุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้งาน Texture Flow ลองสร้างงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างงาน.

การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและการทดลองฝึกทักษะเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Texture Flow ใน ArtCAM 2017 ความตั้งใจและความรู้สึกที่มั่นใจจะช่วยให้คุณสำเร็จและเป็นฝีมือในการใช้งานเทคนิคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

 

Artcam การสร้างแบบ ภาพเหมือน ใบหน้านูนต่ำ


 

การเขียนภาพนูนสูงต่ำโดยใช้โปรแกรม ArtCAM 2018

1. เตรียมไฟล์ภาพ

ไฟล์ภาพที่จะนำมาเขียนเป็นภาพนูนสูงต่ำจะต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูง และ อยู่ในโหมด RGB ไฟล์ภาพที่มีความละเอียดต่ำจะทำให้ภาพนูนสูงต่ำที่ได้ออกมาไม่ละเอียด ไฟล์ภาพที่มีโหมดสีอื่นนอกจาก RGB จะทำให้สีของภาพนูนสูงต่ำไม่ถูกต้อง

2. นำเข้าไฟล์ภาพใน ArtCAM

เมื่อได้ไฟล์ภาพที่ต้องการแล้ว ให้นำเข้าไฟล์ภาพใน ArtCAM โดยไปที่เมนู File > Import > Image เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการนำเข้า จากนั้นคลิกปุ่ม Open

3. แปลงไฟล์ภาพเป็นโมเดล 3 มิติ

เมื่อนำเข้าไฟล์ภาพแล้ว จะต้องแปลงไฟล์ภาพให้เป็นโมเดล 3 มิติก่อน โดยไปที่เมนู Tools > 3D > Convert to 3D > Bitmap to 3D เลือกโหมดการแปลงภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

4. ปรับแต่งโมเดล 3 มิติ

หลังจากแปลงไฟล์ภาพเป็นโมเดล 3 มิติแล้ว จะต้องปรับแต่งโมเดล 3 มิติให้สวยงาม โดยสามารถปรับแต่งขนาด ตำแหน่ง และรูปร่างของโมเดล 3 มิติได้

5. เขียนภาพนูนสูงต่ำ

เมื่อปรับแต่งโมเดล 3 มิติแล้ว จะสามารถเขียนภาพนูนสูงต่ำได้ โดยไปที่เมนู Tools > 2D > Relief เลือกโหมดการเขียนภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

6. บันทึกไฟล์

เมื่อเขียนภาพนูนสูงต่ำเสร็จแล้ว จะต้องบันทึกไฟล์ โดยไปที่เมนู File > Save เลือกโหมดการบันทึกที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save

ต่อไปนี้คือตัวอย่างภาพนูนสูงต่ำที่เขียนด้วยโปรแกรม ArtCAM 2018

 

 

 ภาพนูนสูงต่ำของใบหน้าคนนี้เขียนด้วยโปรแกรม ArtCAM 2018 โดยนำเข้าไฟล์ภาพใบหน้าคนที่มีความละเอียดสูงและอยู่ในโหมด RGB จากนั้นแปลงไฟล์ภาพให้เป็นโมเดล 3 มิติ ปรับแต่งโมเดล 3 มิติให้สวยงาม และเขียนภาพนูนสูงต่ำ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพนูนสูงต่ำของใบหน้าคนที่มีความสมจริงและสวยงาม