บทนำ: บทความนี้เน้นการอธิบายวิธีใช้ SPIFFS และการจัดการข้อมูล CSV บน ESP32 โดยเริ่มต้นด้วยการอธิบายรูปแบบของไฟล์ CSV:

 • CSV (Comma-Separated Values): CSV เป็นรูปแบบของไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบตาราง โดยข้อมูลแต่ละรายการถูกแบ่งแยกด้วยเครื่องหมายคอมมา (,) หรืออักขระอื่น ๆ เช่น จุลภาค แทนที่จะใช้ช่องว่าง ข้อมูลใน CSV สามารถเป็นข้อมูลข้อความ, ตัวเลข, หรือค่าอื่น ๆ

ตัวอย่างรูปแบบของไฟล์ CSV :

plaintext
Name,Age,Email John Doe,30,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Jane Smith,25,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bob Johnson,35,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในตัวอย่างนี้ :

 • แต่ละแถวแทนข้อมูลของบุคคล โดยแต่ละคอลัมน์แยกกันด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,)
 • คอลัมน์แรกคือ "Name" เก็บชื่อของบุคคล
 • คอลัมน์ที่สองคือ "Age" เก็บอายุของบุคคล
 • คอลัมน์ที่สามคือ "Email" เก็บอีเมลของบุคคล

นี่คือรูปแบบพื้นฐานของไฟล์ CSV ซึ่งสามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางได้อย่างมีโครงสร้างและอ่านได้ง่าย

สารบัญ :

 1. การเตรียมงาน

  • อธิบายวิธีการติดตั้งไลบรารี SPIFFS และ Arduino IDE สำหรับ ESP32
 2. การสร้างและเขียนไฟล์ CSV

  • อธิบายการสร้างไฟล์ CSV และการเขียนข้อมูลลงในไฟล์ CSV โดยใช้ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลเซ็นเซอร์
 3. การอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV

  • อธิบายวิธีการอ่านและแสดงข้อมูลจากไฟล์ CSV โดยใช้ตัวอย่างการอ่านข้อมูลเซ็นเซอร์
 4. การประยุกต์ใช้งาน: การใช้ข้อมูลจาก CSV ในโปรเจค

  • อธิบายวิธีการนำข้อมูลจากไฟล์ CSV มาใช้ในโปรเจค ESP32 ของคุณ เช่น การแสดงข้อมูลทางกราฟหรือการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจาก CSV
 5. การจัดการไฟล์ CSV: การแก้ไขและลบข้อมูล

  • อธิบายวิธีการแก้ไขและลบข้อมูลในไฟล์ CSV หรือการสร้างฟังก์ชันสำหรับการจัดการไฟล์ CSV
 6. การเพิ่มความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล

  • อธิบายวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลใน SPIFFS และการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย
 7. เนื้อหาเพิ่มเติม: การใช้งาน SPIFFS และ CSV ในโปรเจคขนาดใหญ่

  • ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน SPIFFS และ CSV ในโปรเจคขนาดใหญ่หรือการเก็บข้อมูลมากขึ้น

สรุป: การเพิ่มตัวอย่างของ CSV format ในบทความเป็นวิธีที่ดีเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจรูปแบบของไฟล์ CSV และวิธีการใช้งานข้อมูลในรูปแบบนี้บน ESP32 อย่างมีโครงสร้างและง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ

 


// c Arduino

#include <SPIFFS.h>
#include <FS.h>

const char *filename = "/data.csv"; // Name of the CSV file

void setup() {
Serial.begin(115200);

if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("SPIFFS initialization failed!");
return;
}

// Uncomment this to create a new CSV file (overwrite if it already exists)
//writeCSVFile();

// Uncomment this to read and print the CSV file
//readCSVFile();
}

void loop() {
// Your loop code here
}

void writeCSVFile() {
// Open the file in write mode
File file = SPIFFS.open(filename, FILE_WRITE);

if (!file) {
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
}

// Write data to the file (replace with your data)
file.println("Name,Value");
file.println("Sensor1,42");
file.println("Sensor2,73");

// Close the file
file.close();
Serial.println("Data written to CSV file");
}

void readCSVFile() {
// Open the file in read mode
File file = SPIFFS.open(filename, FILE_READ);

if (!file) {
Serial.println("Failed to open file for reading");
return;
}

// Read and print the file line by line
String line;
while (file.available()) {
line = file.readStringUntil('\n');
Serial.println(line);
}

// Close the file
file.close();
}